Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

A­να­κοί­νω­ση της ΔΗΜ.ΑΡ. Πε­λο­πον­νή­σου για το κλεί­σι­μο της ΕΡΤ

«Κα­ταγ­γέλ­λου­με την α­πό­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης για την πρα­ξι­κο­μα­τι­κή α­πό­φα­ση να κλεί­σει την ΕΡΤ μια α­πό­φα­ση που μας γυ­ρί­ζει πολ­λά χρό­νια πί­σω και βρί­σκει αν­τί­θε­τη ό­λη την Ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α.» Αυ­τό υ­πο­γραμ­μί­ζει σε α­να­κοί­νω­ση του το γρα­φεί­ο Πε­λο­πον­νή­σου της ΔΗ­ΜΑΡ και ση­μει­ώ­νει:
 «Εί­μα­στε αν­τί­θε­τοι, εί­μα­στε αν­τί­πα­λοι με το κλεί­σι­μο της ΕΡΤ. Η δη­μό­σια ρα­δι­ο­τη­λε­ό­ρα­ση εί­ναι α­πα­ρά­δε­κτο να κλεί­σει. Η ο­ποι­α­δή­πο­τε ρύθ­μι­ση δεν....
δι­και­ο­λο­γεί ού­τε για μια στιγ­μή κλει­στή τη ρα­δι­ο­τη­λε­ό­ρα­ση.
Η ΔΗ­ΜΑΡ κα­τα­θέ­τει πρό­τα­ση νό­μου στη βου­λή σύμ­φω­να με την ο­ποί­α κα­λού­με τις πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις του δη­μο­κρα­τι­κού τό­ξου να μην ψη­φί­σουν, να μην κυ­ρώ­σουν την πρά­ξη νο­μο­θε­τι­κού πε­ρι­ε­χο­μέ­νου και ό­χι μό­νον αυ­τό, αλ­λά η μη κύ­ρω­ση να έ­χει και α­να­δρο­μι­κή ι­σχύ έ­τσι ώ­στε να μην πα­ρα­χθεί το ο­ποι­ο­δή­πο­τε δυ­σμε­νές α­πο­τέ­λε­σμα για την ΕΡΤ , για τους ερ­γα­ζό­με­νους, για ό,τι δη­μο­κρα­τι­κά εκ­φρά­ζει η δη­μό­σια ρα­δι­ο­τη­λε­ό­ρα­ση.
Η αν­τί­θε­σή μας ή­ταν γνω­στή. Εί­μα­στε ρι­ζι­κά αν­τί­θε­τοι στην ε­πι­λο­γή που έ­κα­νε η κυ­βέρ­νη­ση, δια του πρω­θυ­πουρ­γού, να εκ­δώ­σει την πρά­ξη νο­μο­θε­τι­κού πε­ρι­ε­χο­μέ­νου και μά­λι­στα χω­ρίς την υ­πο­γρα­φή των υ­πουρ­γών που έ­χει προ­τεί­νει η ΔΗ­ΜΑΡ . Για ε­μάς η δη­μό­σια τη­λε­ό­ρα­ση εί­ναι θέ­μα δη­μο­κρα­τί­ας.
Συμ­πα­ρα­στε­κό­μα­στε στους ερ­γα­ζό­με­νους της Ε­ΡΑ Κα­λα­μά­τας και Τρί­πο­λης και ζη­τά­με α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου και τους Δή­μους της πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου να κα­τα­δι­κά­σουν αυ­τή την α­πό­φα­ση και να συμ­πα­ρα­στα­θούν στους ερ­γα­ζό­με­νους των Ε­ΡΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: