Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας


Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης της Ε.Ε.


Κυπαρισσία 6/Ιουν/2011

 Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται....

τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Σύμφωνα με την απόφαση 22830 η οποία δημοσιεύθηκε στο 660 φύλλο της Κυβερνήσεως με ημερ/νία 20-Απρ-2011, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Πολύτεκνοι του συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της πάρα πάνω απόφασης, να φέρουν στο γραφείο του συλλόγου τα πάρα κάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών.
5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα

VII. Έγγραφα από Κρατικούς ΦορείςΥγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  για δωρεάν διανομή τροφίμων


Για να δικαιούνται της δωρεάν διανομής τροφίμων οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά τους να μην ξεπερνά αθροιστικά συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως :


έως το 2010
από το 2011
ποσοστιαία μεταβολή
μεταβολή σε € 

·         Ανδρόγυνο χωρίς ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα
19500
15600
-20,00%
-3900

·         Ανδρόγυνο με ένα ανήλικα ή προστατευόμενο τέκνο
22500
15600
-30,67%
-6900

·         Ανδρόγυνο με δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα
25500
15600
-38,82%
-9900

·         Ανδρόγυνο με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα
28500
20400
-28,42%
-8100

·         Ανδρόγυνο με τέσσερα ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα
31500
25200
-20,00%
-6300

·         Για κάθε ένα επί πλέον των 4 τέκνων   
3000
4800
60,00%
1800

·         Εάν υπάρχει άτομο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα προσθέτουμε  
7500
6000
-20,00%
-1500

·         Για οικογένειες χωρίς ιδιόκτητο σπίτι προσθέτουμε άλλα       
6000
4800
-20,00%
-1200        Με τον όρο προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.

        Για τις πολύτεκνες οικογένειες  α) με 2 γονείς και κανένα ή 1 ή 2 τέκνα ανήλικα ή προστατευόμενα  και  β) με 1 γονέα και 1 ή 2 τέκνα ανήλικα ή προστατευόμενα, ισχύει το ίδιο όριο ετήσιου εισοδήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρα πάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά έως τις 20-Ιουν-2011, και ΧΩΡΙΣ καμμία παράταση. Επίσης οσα μέλη δεν εχουν φέρει την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση  να περάσουν από το γραφείο για να τις συμπληρώσουν.


Ο Πρόεδρος                                                              Η γραμματέας


Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος                              Αγγελινά Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: